SOSTAC là gì và áp dụng để xây dựng Kế hoạch marketing NTN?

SOSTAC là gì và áp dụng để xây dựng Kế hoạch marketing NTN?

plusQuy trình SOSTAC® được phát triển bởi Paul Smith bao gồm 6 bước cơ bản:
  •         Situation Analycis  (Phân tích tình hình): where are we now?  –> Bạn đang ở đâu?
  •         Objectives (Mục tiêu): where do we want to be? –> Bạn muốn mình tới đâu?
  •         Strategy (Chiến lược): how do we get there? –> Bạn tới đó bằng cách nào?
  •         Tactics (Chiến thuật): how exactly do we get there? –> Chính xác bạn sẽ làm như thế nào?
  •         Action plan (Kế hoạch hành động): what is our plan? –> Kế hoạch của bạn là gì?
  •        Control (điều khiển): did we get there? –> Bạn đã tới nơi chưa?

plusXác định mục tiêu cụ thể cho chiến lược Digital Marketing bằng phương pháp SMART

Xây dựng độ nhận biết thương hiệu qua Internet.
Xây dựng cộng đồng khách hàng thân thiết, trung thành.
Doanh thu từ Internet.

Sostac là gì
Sostac là gì

plusNguyên tắc SMART, tức là mục tiêu được xây dựng dựa trên những tiêu chí sau:
* S-Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu.

* M-Measurable: Đo đếm được.

* A-Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình.

* R-Realistic: Thực tế, không viển vông.

* T-Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra.

plusStrategy (Chiến lược): how do we get there? –> Bạn tới đó bằng cách nào?

Chiến lược phân khúc thị trường và mục tiêu.
Chiến lược định vị thương hiệu trên Internet.
Chiến lược phát triển cộng đồng khách hàng tiềm năng.

plusTactics (Chiến thuật) Xem chi tiết tại đây >>