Các kênh online marketing hữu ích cho lập kế hoạch marketing

Sau đây lad khoảng  30 Kênh Digital Marketing có thể giúp cho các bạn dễ dàng pha trộn trong chiến dịch Cocktails Marketing

Các kênh online marketing
Các kênh online marketing
 • Display Advertising
 • Email Marketing
 • Pay-Per-Click Advertising (PPC)
 • Online Public Relations
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Affiliate Marketing
 • Social Media Marketing (SMM)
 • Viral Content Campaigns
 • Conversion Rate Optimization (CRO)
 • Blogging
 • Microblogging
 • Blogger outreach
 • Video marketing
 • Local search marketing
 • Mobile marketing
 • Groupon/offer sites
 • Corporate web site
 • Free content (eBooks, white papers)
 • Online communities/forums
 • Webinars
 • Podcasts
 • Co-operations
 • Online sponsors
 • Online 5W-1H seeding
 • CPC re-marketing
 • QR code marketing
 • IVR marketing
 • Solomo Marketing
 • Infographics Marketing
 • Online webinar marketing
 • Personal relation marketing
 • Online events Seeding

Các kênh trên sẽ được phân tích chi tiết cách sử dụng trong các bài tiếp theo nhé